Skip to Content Contact Us
האם ניתן לשכור את האולם בנפרד ולהביא קייטרינג משלי?

ככלל מומלץ מאוד לשכור שירותי קייטרינג שמכיר את המיקום שלנו ואת הלוגיסטיקה המורכבת באזור הכותל.
כמו”כ עלינו לאשר את הקייטרינג מראש ולוודאות שהם מודעים להפקה ולהגבלות שחלות על האזור.

Back top top